خانه / بافتنی / آموزش بافتنی / آموزش بافت عروسک جغد با دومیل
آموزش بافت عروسک جغد با دومیل
آموزش بافت عروسک جغد با دومیل

آموزش بافت عروسک جغد با دومیل

آموزش بافت عروسک جغد با دومیل

“هنرهای خانگی و صنایع دستی بانوان – اشتغال بانوان || Hiwoman.ir ”
بافت این عروسک با دومیل است
کامواهای لازم:
کاموا 25 گرمی سفید رنگ 1 عدد
کاموا 25 گرمی آبی رنگ 1 عدد
کاموا 25 گرمی زرد تیره 1 عدد
کاموا 100 گرمی مسی 1 عدد
کاموا 100 گرمی زرد کمرنگ 1 عدد
کاموا 100 گرمی قهوه ای رنگ 1 عدد

نکته:
با استفاده از میلهای 3 میلیمتری و با روش دو میل سربیاندازید. این نکته در بافتن پترنهای کوچک خیلی مهم است. تمام پترنها را با بافت زیر شروع کنید، مگر اینکه چیز دیگر گفته شود.

بدن و سر:
سرانداختن: 12 دونه برای بدنه با رنگ مسی سربیاندازید و دو رج یکی رج زیر یک رج رو ببافید.
رج افزایش اول: بعد از هر دونه تا انتها یکی اضافه کنید. (تعداد دانه ها 24)
رج بعد: از رو ببافید
رج افزایشی دوم: (یکی اضافه کنید، یکی از زیر ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها 36) سه رج یکی رج زیر یک رج رو ببافید
رج افزایش سوم: (یکی از زیر ببافید، یکی اضافه کنید، یکی از زیر ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها 48) 5 رج یک رج زیر یک رج رو ببافید
رج افزایش چهارم: (یکی از زیر ببافید، یکی اضافه کنید، دو تا از زیر ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها 60) 7 رج یک رج زیر یک رج رو ببافید
رج افزایشی پنجم: (دو تا از زیر ببافید، یکی اضافه کنید، دو تا از زیر ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها 72) 25 رج یک رج زیر یک رج رو ببافید
رج کاهشی اول: (دو تا از زیر ببافید، دو تا یکی کنید، دو تا از زیر ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها 60) 5 رج یک رج زیر یک رج رو ببافید
رج کاهشی دوم: (دو تا از زیر ببافید، ، دو تا یکی کنید ، یکی از زیر ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها 48) 7 رج یک رج زیر یک رج رو ببافید

بافتن سر:
رج افزایش اول: ( دو تا از زیر ببافید، یکی اضافه کنید، 3 تا از زیر ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها 56) 5 رج یک رج زیر یک رج رو ببافید
رج افزایشی دوم: ( 3 تا از زیر ببافید، یکی اضافه کنید، 3 تا از زیر ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها 64) 13 رج یک رج زیر یک رج رو ببافید
رج کاهشی اول: 4 تا از زیر ببافید، (دو تا یکی کنید، 3 تا از زیر ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها 52) 5 رج یک رج زیر یک رج رو ببافید
رج کاهشی دوم:(1 تا از زیر ببافید،دو تا یکی کنید، 1 تا از زیر ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها 39) 3 رج یک رج زیر یک رج رو ببافید
رج کاهشی از سوم:(1 تا از زیر ببافید،دو تا یکی کنید) تا انتها. (تعداد دانه ها 26)
رج بعد: از رو ببافید
رج کاهشی چهارم: (دوتایکی کنید)، تا انتها. (تعداد دانه ها 13).
کاموا را ببرید و مقداری از کاموا را نگه دارید. سپس کاموا را داخل دانه ها کرده و کشیده و سفت کنید.

دم (یک عدد):
30 دانه با کاموای مسی سربیاندازید و 6 رج، یک رج زیر یک رج رو ببافید.
سطر کاهشی اول: (6 تا از زیر ببافید، دو تا یکی کنید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید، 4 تا ببافید) دوبار، 2 تا ببافید، (تعداد دانه ها 26)
3 رج به صورت یک رج زیر یک رج رو ببافید
رج کاهشی دوم: (5 تا از زیر ببافید، دو تا یکی کنید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید، 2 تا ببافید) دوبار، 2 تا ببافید، (تعداد دانه ها 22)
3 رج به صورت یک رج زیر یک رج رو ببافید

بافتن بازوی بالا:
4 دانه را در ابتدا دو رج کور کنید (دانه های باقیمانده 14)
رج بعد: یک دونه را در ابتدا و انتها کم کنید
رج بعد: از رو ببافید
دو رج آخر را سه بار تکرار کنید (دانه های باقیمانده 6)
تمام دانه ها را کور کنید

لباس (دو عدد ببافید)

32 دانه با استفاده از رنگ آبی برای لبه یقه سربیاندازید و دو رج یک رج زیر یک رج رو ببافید
3 رج از زیر ببافید
3 رج، یک رج زیر یک رج رو ببافید، و با رج رو شروع کنید
رج افزایشی اول: 2 تا زیر ببافید، (یکی اضافه کنید، 4 تا زیر ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها 38) 7 رج یک رج زیر یک رج رو ببافید
رج افزایشی دوم: 2 تا زیر ببافید، (1 زیر ببافید، یکی اضافه کنید، 4 تا زیر ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها 44) 7 رج یک رج زیر یک رج رو ببافید
رج افزایشی سوم: 2 تا زیر ببافید، (1 زیر ببافید، یکی اضافه کنید، 5 تا زیر ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها 50) 11 رج یک رج زیر یک رج رو ببافید

بافتن دم پیراهن:
4 دانه در ابتدای 2 رج کور کنید (دانه های باقیمانده 42) یک دانه را در ابتدا و انتهای 3 رج بعد کور کنید (دانه های باقیمانده 36)
رج بعد: از رو ببافید
یک دانه در ابتدا و انتهای 2 رج بعد کور کنید (دانه های باقیمانده 32)
رج کاهشی بعد: 2 تا کور کنید، تا 2 تا مانده به آخر از زیر ببافید، دو تا یکی کنید (دانه های باقیمان
(دانه های باقیمانده 29تا)
رج کاهشی بعد دو دانه کور کنید، تا 2 تا مانده به آخر از رو ببافید، از رو دو تا یکی کنید (دانه های باقیمانده 26)
تمام دانه ها را کور کنید.

بافتن دم لباس:
4 دانه را در شروع دو رج اول کور کنید. (دانه های باقیمانده 42)
یک دونه را در ابتدا و انتهای سه رج بعد کم کنید (دانه های باقیمانده 36)
رج بعد: از رو ببافید
یک دونه را در ابتدا و انتهای دو رج بعد کم کنید (دانه های باقیمانده 32)
رج کاهشی بعد: 2 دونه را کور کنید، تا دو دانه مانده به آخر از زیر ببافید، دو تا یکی کنید (دانه های باقیمانده 29)
رج کاهشی بعد: دو دونه را کور کنید، تا دو دونه مانده به آخر از رو ببافید، از رو دو تا یکی کنید. (دانه های باقیمانده 26)
کل دانه ها را کور کنید

دامن پائین:
17 دانه با رنگ آبی سربیاندازید و سه رج یک رج زیر یکی رج رو ببافید
تمام دانه را کور کنید

بالها (دو عدد ببافید)
22 دانه با رنگ آبی سربیاندازید و 2 رج یک رج زیر یک رج رو ببافید
رج افزایشی اول: (یکی از زیر ببافید، یکی اضافه کنید، 7 تا ببافید، یکی اضافه کنید)دوبار، 2تا ببافید (دانه های باقیمانده 26)
رج بعد: از رو ببافید
رج افزایشی دوم: (یکی از زیر ببافید، یکی اضافه کنید، 9 تا ببافید، یکی اضافه کنید)دوبار، 2تا ببافید (دانه های باقیمانده 30)
رج بعد: از رو ببافید
رج افزایشی سوم: (یکی از زیر ببافید، یکی اضافه کنید، 11 تا ببافید، یکی اضافه کنید)دوبار، 2تا ببافید (دانه های باقیمانده 34)
رج بعد: از رو ببافید
رج افزایشی چهارم: (یکی از زیر ببافید، یکی اضافه کنید، 13 تا ببافید، یکی اضافه کنید)دوبار، 2تا ببافید (دانه های باقیمانده 38)
رج کاهشی اول: یکی ببافید، (دو تایکی کنید، 14 تا ببافید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید)دوبار، یکی ببافید (تعداد دانه ها 34)
سه رج از رو ببافید، دو رج یکی رج زیر یک رج رو ببافید، با رج زیر شروع کنید، 2 رج زیر ببافید
رج کاهشی دوم: به رنگ مسی کاموا را عوض کنید، یکیببافید، (دو تایکی کنید، 12 تا ببافید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید)دوبار، یکی ببافید (تعداد دانه ها 30)
سه رج یک رج زیر یک رج رو ببافید
رج کاهشی سوم: یکی ببافید، (دو تایکی کنید، 10 تا ببافید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید)دوبار، یکی ببافید (تعداد دانه ها 26)
رج بعد: از رو ببافید
رج کاهشی چهارم: یکی ببافید، (دو تایکی کنید، 8 تا ببافید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید)دوبار، یکی ببافید (تعداد دانه ها 22)
رج بعد: از رو ببافید
رج کاهشی پنجم: یکی ببافید، (دو تایکی کنید، 6 تا ببافید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید)دوبار، یکی ببافید (تعداد دانه ها 18)
رج بعد: از رو ببافید
رج کاهشی ششم: یکی ببافید، (دو تایکی کنید، 4 تا ببافید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید)دوبار، یکی ببافید (تعداد دانه ها 14)
رج بعد: از رو ببافید
رج کاهشی هفتم: یکی ببافید، (دو تایکی کنید، 2 تا ببافید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید)دوبار، یکی ببافید (تعداد دانه ها 10)
رج بعد: از رو ببافید
تمام دانه ها را کور کنید

پاها (4 تا ببافید):

18 دانه با زرد کمرنگ برای مرکز سربیاندازید و دو رج یک رج زیر یک رج رو ببافید

بافتن اولین ناخن:
رج بعد:4 تا ببافید، یکی اضافه کنید، برگردید و با این 6 دونه *7 رج یکی رج زیر یک رج رو ببافید
یک دونه در ابتدا و انتهای رج بعد کم کنید (تعداد دانه ها 4)
رج بعد: از رو ببافید
کور کنید.**

بافتن دومین ناخن
کاموا را به 13 دانه باقیمانده وصل کنید، یکی اضافه کنید دو تا ببافید، یکی اضافه کنید، برگردید و این 6 دونه مانند ناخن اول از * تا ** ببافید
بافتن سومین ناخن
کاموا را به 9 دونه باقیمانده وصل کنید، یکی اضافه کنید، دو تا ببافید، یکی اضافه کنید، برگردید و این 6 دونه مانند ناخن اول از * تا ** ببافید
بافتن چهارمین ناخن
کاموا را به 5 دانه باقیمانده وصل کنید، یکی اضافه کنید، تا انتها ببافیذ. (تعداد دانه ها 6)
همانند ناخن اول از * تا ** ببافید

چشمها (دو تا ببافید)
30 دانه را با رنگ خاکستری تیره برای لبه بیرونی سربیاندازید و دو رج یکی رج زیر یکی رج رو ببافید
رج کاهشی اول: (یکی ببافید، دو تا یکی کنید) تا انتها (تعداد دانه ها 20)
رج بعد: از رو ببافید
رج کاهشی دوم: ( تا انتها دو تا یکی کنید) (تعداد دانه ها 10)
کاموا را ببرید، و مقداری را نگه دارید. کاموا را از
درون دانه ها رد کنید و بکشید و محکم کنید

چشم ها (دو تا ببافید)
14 دونه با زد تیره برای پشت چشمها سربیاندازید و 4 رج یک رج زیر یک رج رو ببافید
کاموا را ببرید، مقداری نگه دارید. کاموا را از درون دانه ها رد کنید و کشیده سفت کنید
پلکها (دو تا ببافید)
7 دونه با رنگ گردوئی سربیاندازید و یکی رج ببافید
در ابتدا و انتها دو رج بعد یک دونه کم کنید. (تعداد دانه ها 3)
تمام دانه ها را کور کنید

منقار (یکی ببافید)
6 دونهبا رنگ زردکمرنگ برای لبه بالا سربیاندازید و 7 رج یک رج زیر یک رج رو ببافید
کاموا را ببرید و مقداری نگه دارید.کاموا را از درون دانه ها رد کنید و کشیده سفت کنید.
کلاه (یکی ببافید)
66 دونه با رنگ آبی سربیاندازید و 7 رج یک رج زیر یک رج رو دو رج با رنگ آبی و دو رج با رنگ سفید ببافید.
سطر کاهشی اول: (دو تا رو ببافید، دو تا یکی کنید از رو، دو تا رو ببافید تا انتها. (تعداد دانه ها 55)
7 رج یکی رج زیر یک رج رو ببافید
سطر کاهشی دوم: (1 تا رو ببافید، دو تا یکی کنید از رو، دو تا رو ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها 44)
7 رج یکی رج زیر یک رج رو ببافید
سطر کاهشی سوم: (1 تا رو ببافید، دو تا یکی کنید از رو، 1 تا رو ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها 33)
5 رج یکی رج زیر یک رج رو ببافید
سطر کاهشی چهارم: سه تا رو ببافید، (دو تا یکی کنید از رو، 4 تا رو ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها 28)
7 رج یکی رج زیر یک رج رو ببافید
سطر کاهشی پنجم: سه تا رو ببافید، (دو تا یکی کنید از رو، 3 تا رو ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها 23)
9 رج یکی رج زیر یک رج رو ببافید
سطر کاهشی ششم: 2 تا رو ببافید، (دو تا یکی کنید از رو، 2 تا رو ببافید) 5 بار، یکی رو ببافید. (تعداد دانه ها 18)
11 رج یکی رج زیر یک رج رو ببافید
سطر کاهشی هفتم: 2 تا رو ببافید، (دو تا یکی کنید از رو، 1 تا رو ببافید) 5 بار، یکی رو ببافید. (تعداد دانه ها 13)
14 رج یکی رج زیر یک رج رو ببافید
یک دونه در ابتدا و انتهای رج بعد کم کنید.
3 رج یک رج زیر یک رج رو ببافید
4 رج آخر را سه بار دیگر تکرار کنید. (تعداد دانه ها 5)
کاموا را ببرید و مقداری ببرید. کاموا را از درون دانه ها رد کرده و کشیده سفت کنید.

آموزش بافت عروسک جغد با دومیل
آموزش بافت عروسک جغد با دومیل

همچنین ببینید

ویدئو آموزش گام به گام کیف سرشونه‌ای چرم دوزی

ویدئو آموزش گام به گام کیف سرشونه‌ای چرم دوزی

ویدئو آموزش گام به گام کیف سرشونه‌ای چرم دوزی در بخش آموزش چرم دوزی به …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.